Lwów i Poznań

Już  wkrótce rozpoczną się kolejne Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. W tym roku podzielone zostały na dwie części: I w maju, II we wrześniu. Pierwsza część rozpocznie się już 9 maja. Tematem jej jest „Wielokulturowość Kresów Południowo-Wschodnich” i tej tematyce poszczególne punkty programu zostaną poświęcone. Druga część rozpocznie się 14 września i z uwagi na 70 rocznicę poświęcona będzie tematowi:  „Wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Południowo-Wschodnich po II wojnie światowej„. Zachęcamy do udziału w XVIII Dniach Lwowa i Kresów w Poznaniu. Poniżej podajemy program majowych obchodów: 09.05.2015 r. sobota godz. 17.00             – Inauguracja XVIII […]

W dniu 8 kwietnia b.r. spotkaliśmy się, już tradycyjnie jak każdego roku, z okazji Świąt Wielkanocnych. Do Sali Pod Zegarem w CK Zamek przybyło wielu Kresowian skupionych w naszym Towarzystwie. Prezes Bożena Łączkowska powitała gości, odczytała kilka z wielu życzeń jakie otrzymaliśmy, m.in. od Wojewody Wielkopolskiego. Początek spotkania uświetnił zespół wokalny „Na Sześć”, który tworzą pasjonaci muzyki chóralnej. Śpiewacy wykonali kilka utworów z muzyki rozrywkowej, które bardzo spodobały się zebranym, co uwidoczniło się w burzliwych oklaskach. Wspaniałe głosy, piękna muzyka. Były także utwory na fortepian Fryderyka Chopina. Uroczystość przy stołach rozpoczął ks. kanonik Tadeusz Magas […]

Księga parafii w Brzeżanach

Wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem swoich korzeni sięgających Lwowa i okolic zapraszam do lektury ksiąg parafialnych z XVII i XIX wieku. Można je znaleźć tutaj. Jedno co mogę powiedzieć to jest ich strasznie dużo, jednak radość z odnalezienia wpisu o urodzeniu, małżeństwie lub śmierci przodka sprawia niesłychaną radość. Każdy może zostać genealogiem! Milej lektury i poszukiwań.    

Godny polecenia artykuł ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego poświęcony duchownym katolickim, którzy poświęcili swoje życie za wiarę. Niżej przytaczamy go w całości. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, publicysta, opozycjonista Obserwuj316 Wiel­ki Czwar­tek, bę­dą­cy pa­miąt­ką usta­no­wie­nia Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu i sa­kra­men­tu ka­płań­stwa, jest w Ko­ście­le ka­to­lic­kim ob­cho­dzo­ny jako świę­to ka­pła­nów. Dla­te­go też warto dziś przy­po­mnieć tych pol­skich du­chow­nych , któ­rzy zgi­nę­li jako mę­czen­ni­cy, a któ­rzy są (głów­nie ze wzglę­du na „po­praw­ność po­li­tycz­ną”) ska­za­ni na za­po­mnie­nie.   Zniszczony przez nacjonalistów ukraińskich w 1944 r. kościół w Podkamieniu, fot. Archiwum autora Jed­nym z obo­wiąz­ków Ko­ścio­ła jest pa­mięć […]

Radosnych Świąt oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu oraz Sympatykom składa Zarząd   Jednocześnie informujemy, że w środę 8 kwietnia o godz. 17.00 w Sali Pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu odbędzie się Wielkanocne Spotkanie Świąteczne. Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału oraz Sympatyków. Przy muzyce, potrawach wielkanocnych i w dobrych humorach wspominać będziemy jak to świętowało się niegdyś we Lwowie i na Kresach, jakie potrawy stawiano na stół, jakie zwyczaje związane były z Wielkanocą. Serdecznie zapraszamy. tekst: Hanna Dobias-Telesińska ilustracja: […]

© 2015 lwowiacy.pl – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu Powered by WordPress using the Jishnu theme.