85 ROCZNICA ŚMIERCI OSWALDA FRANKA OBROŃCY KRESÓW

Mili Lwowiacy,
spontanicznie powstał pomysł, by w  85 rocznicę śmierci  Oswalda Franka – generała, obrońcy Lwowa, grób na Cytadeli – złożyć na tym grobie kwiaty od Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (rocznica wypada w sobotę).

Spotkamy się w piątek, o godz. 11.00 przy schodach na Cytadelę.

Znalezione obrazy dla zapytania: Oswald Frank generał

Generał Oswald Frank urodził się 28 lutego 1882 roku w Rawie Ruskiej. Do seminarium nauczycielskiego, które ukończył w 1900 r., uczęszczał w Sokalu. Ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu, od 1903 roku był oficerem piechoty cesarskiej i królewskiej Armii. Przez pięć miesięcy w 1912 roku pełnił służbę w Biurze Wywiadowczym Komendy I Korpusu w Krakowie. Okres I wojny światowej, to walka na froncie rosyjskim, pełnił wówczas funkcję dowódcy kompanii. Do rangi kapitana awansował w 1917 roku. W 1918 roku przydzielono go do Ministerstwa Wojny, a następnie do Ambasady w Petersburgu. 12 stycznia 1919 roku został przyjęty do Wojska Polskiego i pozostawał bez przydziału w Stacji Zbornej Oficerów w Krakowie. Następnie przydzielono go do Batalionu Zapasowego 12 Pułku Piechoty. W okresie od 17 lutego 1919 do 23 maja 1920 roku dowodził batalionem 12 pp na wojnie z bolszywikami. Walczył w obronie Kresów Wschodnich. Pułk ten stoczył ciężkie walki w rejonie miasta Brody. Ranny, od 23 maja do 5 września 1920 roku przebywał w szpitalu. Już 6 września 1920 roku został dowódcą batalionu zapasowego 12 pp. W 1920 roku został awansowany do stopnia pułkownika, a 3 maja 1922 roku zweryfikowany w tym stopniu ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku. 1 września 1921 roku został dowódcą 12 pułku piechoty. Pułkiem tym dowodził do marca 1927 roku. Z dniem 1 marca 1925 roku został ?odkomenderowany dla czasowego pełnienia w zastępstwie obowiązków dowódcy piechoty dywizyjnej? 6 Dywizji Piechoty w Krakowie. Już 19 marca 1927 roku mianowano go dowódcą piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty w Łodzi. 24 grudnia 1929 roku Prezydent RP mianował go generałem brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 1930 i 5. lokatą w korpusie generałów, a minister spraw wojskowych mianował go na stanowisko pomocnika dowódcy Okręgo Korpusu Nr III w Grodnie. 12 lipca 1932 roku został mianowany dowódcą Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu. Obowiązki na tym stanowisku pełnił do swojej śmierci. Zmarł 7 grudnia 1934 roku. Pochowany został w Poznaniu.

Generał Oswald Frank jest patronem Szkoły Podstawowej Nr 48 w Poznaniu przy ul.Sarmackiej 105.

Sekretarz poznańskiego Oddziału TML i KPW Wabda Butowska