O nas

Wieze Lwowa

Działalność swoją prowadzimy  w oparciu o statut Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich we Wrocławiu.

Główne cele naszej działalności w skrócie można określić jako:

  • Zespolenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne miasta Lwowa i Małopolski Wschodniej.
  • Dążenie do utrzymania bliskiej więzi z tym regionem, jego mieszkańcami, których zadania zbliżone są do celów Towarzystwa.
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy charytatywnej organizacjom polskim we Lwowie i na Kresach Wschodnich, w ramach tej działalności  otaczanie szczególną opieką i pomocą ludzi starszych, dziaci i młodzież.
  • Działalność na rzecz zachowania przez społeczeństwo polskie pozostawionego na tych terenach mienia narodowego, dóbr kultury i sztuki.
  • Zachowanie i przekazywanie prawdy historycznej na temat  okupacji sowieckiej jak i ludobójstwa ze strony nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA.
  • Organizowanie okolicznościowych spotkań Lwowian i Kresowian w Poznaniu, organizowanie imprez DNI LWOWA prezentujących kulturę i tradycje Kresowe w Poznaniu, wydawanie wewnętrznych biuletynów informacyjnych i innych wydawnictw prezentujących działalność Towarzystwa i problemy kresowe, prowadzenie stałych dyżurów, w ramach których udziela się wszelkich informacji dotyczących działalności Towarzystwa.