Prawa i obowiązki wolentariusza

Decydując się na bycie wolontariuszem warto znać swoje prawa i obowiązki, które wynikają z „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  1. Będąc wolontariuszem możesz świadczyć pomoc na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów działających na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego i innych kościołów i instytucji publicznych z wyjątkiem prowadzonej w tych instytucjach działalności gospodarczej.
  2. Jako wolontariusz powinieneś posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nie znaczy to oczywiście, że w szpitalu wolontariuszami mogą być tylko lekarze lub pielęgniarki. Jeśli pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji albo umilamy im różnymi zabawami pobyt w szpitalu, to nie musimy skończyć studiów medycznych.
  3. Jeśli jesteśmy wolontariuszami do 30 dni, to wystarczy, że „dogadamy” się ustnie (natomiast na prośbę wolontariusza porozumienie może być zawarte na piśmie) , natomiast, jeśli pracujemy powyżej 30 dni, to nasza organizacja/instytucja musi zawrzeć z nami porozumienie na piśmie, które powinno zawierać zakres naszych obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość jego rozwiązania.
  4. Liczą się dni kalendarzowe, niezależnie od tego ile razy w miesiącu świadczymy pomoc.
  5. Świadczenie wolontariusza nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilno- prawnym, dlatego w ustawie jest mowa o świadczeniu wolontariusza, a nie o pracy.
  6. Wolontariusz, na własną prośbę, może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.
  7. Organizacja/instytucja, w której pracujesz powinna poinformować cię o zasadach bezpiecznego wykonywania świadczenia oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  8. Organizacja/instytucja może pokrywać koszty delegacji służbowych i diet. Jednak wolontariusz może na piśmie zwolnić organizację z całości lub części tych świadczeń.
  9. Organizacja/instytucja może także pokrywać inne koszty związane z wykonywaniem świadczenia oraz koszty szkolenia.
  10. Podmiot na, rzecz którego świadczysz pomoc może, ale nie musi, objąć cię ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to wyłącznie dobra wola organizacji i jeśli nie ma ona odpowiednich środków, nic jej do tego nie obliguje.

Natomiast przysługuje ci zaopatrzenie z tytułu wypadku przy pracy. Masz takie same prawa w tym zakresie jak pracownik etatowy. Warto pamiętać, że w przypadku, jeśli świadczysz pomoc do 30 dni, organizacja musi wykupić dla ciebie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Natomiast, jeśli zawrzesz porozumienie na okres powyżej 30 dni, koszty ubezpieczenia przejmuje na siebie państwo. Dlatego ważne jest, aby porozumienie, o którym mowa, zostało zgodnie z ustawą zawarte na piśmie. Organizacja powinna poinformować cię, jakie są twoje prawa i obowiązki zgodnie z ustawą o wolontariacie.

Ważne informacje:

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Portal organizacji pozarządowych (www.ngo.pl)