STATUETKA SEMPER FIDELIS

Informujemy, że co roku, podczas organizowanych w Poznaniu „Dni Lwowa i Kresów”, wybranej osobie wręczona zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia „Semper Fidelis”. Statuetka, którą wykonał artysta plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną przed Ratuszem. Statuetkę od ponad 15 lat przyznaje poznański Oddział TMLiKPW. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa narodowego Kresów, upamiętniania miejsc pamięci narodowej czy niesienia pomocy Polakom i ich potomkom na wschodzie.

Zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia listownie lub drogą elektroniczną przyjmowane są do 15 kwietnia br. . Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany w stopce redakcyjnej. Szczegółowych informacji udziela sekretarz Oddziału Wanda Butowska, tel. 508 395 836. Zgłoszenia mogą składać osoby prywatne jak i instytucje, towarzystwa, oddziały TMLiKPW, itd.

Dotychczas statuetką „Semper Fidelis” wyróżnieni zostali:

2007 – Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dzięki jego staraniom odbudowano Cmentarz Obrońców Lwowa, a także otwarto cmentarze katyńskie.

2008 – prof. Andrzej Stelmachowski – weteran AK, minister edukacji. W latach 1990–2008 był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, gdzie dał się poznać jako wybitny znawca problemów Polaków rozsianych po całym świecie. Doskonale rozumiał problemy Polaków na Kresach i na ich rzecz pracował.

2009 – Szczepan Siekierka – weteran walk z OUN-UPA, wieloletni prezes Stowarzyszenia  Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, redaktor naczelny czasopisma „Na Rubieży”. Inicjował budowę 19 pomników i ponad 120 tablic poświęconych ofiarom ludobójstwa w różnych miejscowościach na terenie kraju.

2010 – Tadeusz Tomkiewicz – weteran AK, twórca „Ogniska Bukaczowczan”, redaktor „Biuletynu Bukaczowieckiego”, współautor książek „Cmentarz w Bukaczowcach” oraz „Moje Bukaczowce”.

2011 – prof. Stanisław Nicieja – historyk, twórca Uniwersytetu Opolskiego, autor monumentalnych prac na temat Kresów, takich jak „Cmentarz Łyczakowski”, czy cyklu książek „Kresowa Atlantyda”.

2012 – Emilia Chmielowa – działaczka polonijna we Lwowie, współtwórca i prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Bezpośrednio zaangażowana w powstanie nowych szkół polskich: w Mościskach, Strzelczyskach, Dowbyszu i Gródku Podolskim.

2013 – Władysław i Ewa Siemaszko – ojciec (weteran 27 DP AK) i córka, wielce zasłużeni w upamiętnianie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Autorzy wielu książek, w tym pomnikowej „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945”.

2014 – ks. prof. Józef Wołczański – historyk zajmujący się martyrologią ludności polskiej i Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich II RP. Autor dwutomowego dzieła „Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945”.

2015 – Zbigniew Chrzanowski – dyrektor i reżyser Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Jako dyrektor zawsze z poświęceniem stara się nieść słowo polskie, prezentując dorobek ojczystej kultury.

2016 – Mirosława Tomecka – Ukrainka o wielkim sercu dla Polaków. Prezes Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” w Nowym Rozdole. Wraz ze zmarłym w 2015 roku mężem jest twórczynią polskiej szkoły w Nowym Rozdole, a jej uczniowie zdobywają wiele nagród na konkursach polonijnych.

2017 – Janusz Wasylkowski – publicysta, dyrektor Instytutu Lwowskiego, autor wielu pozycji na temat miasta Lwowa: jego ludzi, kultury, historii. Twórca „Rocznika Lwowskiego”.

2018 – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – wybitny kapłan, bezkompromisowy i wielce zasłużony dla spraw kresowych, niestrudzona postać w walce o pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej.

2019 – Tomasz Kuba Kozłowski – historyk, pracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią, w którym zajmuje się popularyzacją Kresów Wschodnich. Autor dziesiątków wykładów historycznych i wystaw poruszających wszystkie wątki wielokulturowości Kresów. Jego wykłady zawsze cieszą się wielką popularnością.

2020 – Irena Kotowicz – żołnierz podziemia niepodległościowego, więzień UB. Twórca i prezes warszawskiego Klubu „Podole” przy Stołecznym Oddziale TMLiKPW oraz twórca i redaktor naczelny czasopisma „Głosy Podolan”.

2021 – Teresa Dutkiewicz – działaczka polonijna we Lwowie, współtwórca i wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Redaktor polskiego czasopisma na Ukrainie „Nasze Drogi”.

2022 –  Stanisław Srokowski – literat przypominający w środkach masowego przekazu ludobójstwo na naszym narodzie dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach II RP. Autor kilkunastu książek i dziesiątków artykułów na ten temat. Współautor scenariusza wielokrotnie nagradzanego filmu „Wołyń”.

2023 – Adam Chłopek – pedagog w Drohobyczu, twórca kilkunastu polskich szkółek niedzielnych, twórca centrum edukacji polskich nauczycieli w Drohobyczu

regulamin statuetki:

1. Zasady nadawania Wyróżnienia

§ 1

Wyróżnienie nadawane jest osobom fizycznym zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w przynajmniej jednej dziedzinie zawartej w preambule.

§ 2

Wyróżnienie może być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym poza granicami Kraju, a posiadającymi Kartę Polaka lub Kartę Stałego Pobytu w Polsce, które wyróżniły się w przynajmniej jednej dziedzinie zawartej w preambule.

§ 3

W roku kalendarzowym wyróżnieniem może być uhonorowana tylko 1 osoba.

2. Tryb nadawania Wyróżnienia.

§ 4

Wyróżnienie przyznaje Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW na wniosek Komisji Wyróżnienia „SEMPER FIDELIS”.

§ 5

Wnioski o nadanie Wyróżnienia do Komisji składają członkowie Towarzystwa, który przekazuje je Komisji przed jej posiedzeniem.

§ 6

Wniosek o nadanie Wyróżnienia powinien zawierać:

– dane personalne osoby nominowanej – krótki życiorys – krótkie uzasadnienie z wykazaniem minimum jednej dziedziny zawartej w preambule regulaminu.

3. Wręczanie Wyróżnienia

§ 7

Wyróżnienie wraz z dyplomem wręcza Prezes w towarzystwie przedstawiciela Zarządu Głównego. W przypadku nieobecności prezesa wręczenia dokonuje zastępca lub członek Zarządu upoważniony przez Zarząd. Wręczenie Wyróżnienia musi mieć charakter uroczysty i winno się odbywać przy okazji DNI LWOWA i KRESÓW, walnego zebrania Towarzystwa lub innej uroczystości o dużym znaczeniu dla Towarzystwa.

4. Pozbawienie Wyróżnienia

§ 8

Zarząd ma prawo pozbawić Wyróżnienia osobę w przypadku popełnienia przez nią czynów niegodnych na rzecz Kresów.

5. Postanowienia końcowe

§ 9

Uchwała o nadaniu wyróżnienia winna być opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.

§ 10

Osoby, którym nadano wyróżnienie otrzymują je bezpłatnie.

§ 11

Sekretariat Towarzystwa prowadzi imienną ewidencję wydanych Wyróżnień.

§ 12

Fakt wydania Wyróżnienia powinien być odnotowany w księdze pamiątkowej, w której ponadto powinno się znaleźć uzasadnienie wydania, serwis zdjęciowy z uroczystości wręczenia, wpisy wyróżnionych i gości honorowych.

Fakt przyznania Wyróżnienia powinien znaleźć odzwierciedlenie w publikatorach Towarzystwa, Internecie, gazetach, dziennikach, czasopismach z Kresami związanych, prasie polskojęzycznej wydawanej na Kresach itp.

§ 13

Wnioski o przyznanie Wyróżnienia winny być składane na ręce Sekretarza Zarządu przez cały rok.

§ 14

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu ponosi koszty wykonania statuetki wyróżnienia oraz dyplomu. Koszty te częściowo lub w całości mogą refundować sponsorzy.

§ 15

Powyższy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 04.06.2007 r. niniejszy regulamin zatwierdza się:

Sekretarz Zarządu                         Prezes Zarządu