Statuetka Lwa „Semper Fidelis” dla Emilii Chmielowej

Laureatką statuetki Lwa „Semper Fidelis” w roku bieżącym została Emilia Chmielowa, Polka wielce zasłużona dla Kresów.

Emilia Chmielowa urodziła się 19 października 1948 r. we Lwowie, w którym mieszka. Ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Lwowie.

Emilia Chmielowa jest współzałożycielką Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, która obejmuje zasięgiem teren całego państwa Ukraińskiego. Kadencje Emilii Chmielowej, jako prezesa Federacji, zaowocowały ogromnym rozwojem organizacyjnym, który mocnym akcentem zaznaczył żywą obecność Polaków na Ukrainie.

Pani Emilia Chmielowa znana jest od szeregu lat jako wybitny działacz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie zrzesza około 18 tys. członków w 134 samodzielnych ośrodkach zarejestrowanych w urzędach administracji lokalnej Ukrainy. Zgodnie z założeniami Statutu, kierowana przez nią organizacja, obejmuje te dziedziny działalności, które sprzyjają koncentracji, konsolidacji i rozwojowi duchowemu i kulturalnemu społeczeństwa polskiego mieszkającego na terytorium Ukrainy.

W swych działaniach Pani Emilia słynie z energii i uporu. Jest inicjatorem oraz konsekwentnym wykonawcą wielu przedsięwzięć. Zapoczątkowana w 1993 r. praca na rzecz integracji szkolnictwa polskiego, uwieńczona została powołaniem i zarejestrowaniem w 1996 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie. Bezpośrednio angażowała się w powstanie nowych szkół polskich: w Mościskach, Strzelczyskach, Dowbyszu i Gródku Podolskim. Z roku na rok wzrasta ilość partnerów-oświatowców z Polski chętnych do współpracy z odradzającym się szkolnictwem polskim na Ukrainie.

Wielką wagę Emilia Chmielowa przywiązuje do pracy z młodzieżą, dlatego współorganizuje liczne przedsięwzięcia w różnych regionach Ukrainy: konkursy recytatorskie, spotkania młodzieżowych małych form teatralnych, zawody sportowe, młodzieżowe rajdy turystyczne. Z jej inspiracji założono dwa polskie kluby piłkarskie w Mościskach i Żytomierzu.

Pani Emilia Chmielowa stale promuje kulturę polską. Organizuje i współorganizuje liczne międzynarodowe konferencje naukowe m.in. „Polska droga do Kazachstanu„, „Kultura polska w życiu Ukrainy. Historia, dzień dzisiejszy„, „Ostatnie 10 lat badań nad zabytkami kultury polskiej Ukrainy, Litwy i Białorusi„, także poświęcone Zbigniewowi Herbertowi, Marianowi Hemarowi, Ignacemu Paderewskiemu, Sewerynowi Goszczyńskiemu, Franciszkowi Karpińskiemu, Henrykowi Siemiradzkiemu, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, Józefowi Piłsudskiemu i in. Zainicjowała i realizowała wyprawy badawcze na Podole i Żytomierszczyznę (Wołyńskie Polesie), na podstawie których został opracowany przez nią ciekawy materiał poznawczy.

Z jej inspiracji odbyło się siedem edycji Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie (1996-2008). Dzięki jej zaangażowaniu powstały Domy Polskie w Żytomierzu i Kijowie. Aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach kulturalnych, naukowych, młodzieżowych. Współorganizuje Rajdy Pamięci.

Emilia Chmielowa pełni rolę pośrednika i inicjatora wielu akcji, przy czym na uznanie zasługuje jej kompetencja, energia i sprawność. Wraz z wieloletnim partnerem, Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” z Krakowa, inicjuje dwustronne przedsięwzięcia: pomoc lekarska, farmaceutyczna i in. W 2011 r. zaczęto wspólnie realizować program „Powszechna Promocja Zdrowia – Szkół Promujących Zdrowie„. Współorganizowała wiele misji na Ukrainę.

Cała działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie nieustanne podróże Emilii Chmielowej po terenie Ukrainy i Polski. Swój czas i obowiązki dzieli między Lwów i Kijów oraz miejscowości zamieszkałe przez Polaków. Do Polski przyjeżdża, by z sukcesem odbyć robocze wizyty w Sejmie, Senacie, MSZ, MKiS, CODN, MEN, Wspólnocie Polskiej w Warszawie i jej Oddziałach, a także w licznych instytucjach.

Jej inicjatywy i działalność znalazły poparcie i uznanie w Senacie RP. Ponad 10 lat, wraz z innymi, starała się o przyjęcie Ustawy RP o Karcie Polaka, jest członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, pełni funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Kierowana przez Emilię Chmielową od 1992 r. organizacja odznaczona została „Srebrnym Polonusem„, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej„, dyplomami Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy.

Emilia Chmielowa odgrywa ogromną rolę w integracji środowisk polskich na Ukrainie. Federacja aktywnie uczestniczy w nawiązaniu partnerskich kontaktów między samorządami Ukrainy i Polski, uważając, iż właśnie tego rodzaju współdziałanie sprzyja zbliżeniu polsko-ukraińskiemu. Federacja, nie będąc organizacją polityczną, jest ambasadorem wdrążenia idei, które prowadzą ku nowej formie stosunków między Polską i Ukrainą. Inicjowane przez Emilię Chmielową liczne programy: „Współpraca z Macierzą„, regionalny program „Odrodzenie i rozwój Żytomierszczyzny„, młodzieżowy polsko-ukraiński „Nowe Partnerstwo„, „Młoda Inteligencja w Europie Przemian” realizowane są w kooperacji z licznymi organizacjami i instytucjami w Polsce oraz na Ukrainie. Te i inne inicjatywy znalazły poparcie i uznanie Senatu RP. W 2012 r. została zorganizowana VII edycja studenckiego międzynarodowego polsko-ukraińsko-żydowskiego seminarium „Arka„.

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie jest stałym członkiem Ukraińsko-Polskiego Forum, członkiem Rady Polonii Świata, członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezes Emilia Chmielowa jest wiceprzewodniczącą Rady Polonii Świata, członkiem Rady Przedstawicieli Państwowego Komitetu d/s Narodowości i Migracji Ukrainy oraz przy Prezydencie Ukrainy.

2 maja 2011 r., z okazji Dnia Polonii, w Polskiej Ambasadzie w Rzymie, Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył panią Emilię Chmielową Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To zaszczytne odznaczenie Pani Emilia otrzymała za promowanie Polski na świecie oraz za krzewienie polskiej tradycji i kultury.

Pani Emilia Chmielowa była kilkakrotnie gościem naszego Oddziału, także podczas Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu.

W uznaniu zasług za swą działalność pani Emilia Chmielowa została odznaczona: odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej„, medalem „Za Zasługi dla Sokolstwa Polskiego„, odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych„, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Pro Memoria„, odznaką Państwowego Komitetu Narodowości i Migracji Ukrainy „Za Osobisty Znaczący Wkład w Umacnianiu Pokoju oraz Zgody Między Narodowościami„, honorową odznaką Ministra Kultury i Sztuki Ukrainy, dyplomem Rady Mniejszości Narodowych Ukrainy „Za Osiągnięcia w Rozwoju Kultur Mniejszości Narodowych Ukrainy„.

Statuetka LWA „SEMPER FIDELIS” zostanie wręczona pani Emilii Chmielowej podczas inauguracji XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu 15 września b.r. o godz. 17.00 w Sali Białej Urzędu Miejskiego.

Hanna Dobias-Telesińska