WYBITNI FILATELIŚCI POLSCY URODZENI NA KRESACH POŁ.-WSCH. NIEZWIĄZANI Z POZNANIEM – CZ. 4

Igor Megger

W czwartej, ostatniej części artykułu o polskich filatelistach urodzonych na Kresach przedstawiam kolejne sylwetki 16 osób zasłużonych dla polskiej filatelistyki i ruchu filatelistycznego. Wśród tych nazwisk szczególnie warto zwrócić uwagę na sylwetki Stanisława Walischa, dr. Mariana Waysa i Lesława Schmutza – wybitnych badaczy znaczka polskiego, ekspertów PZF, oraz Jerzego Zadurowicza – współtwórcy ruchu filatelistycznego we Lwowie w czasach II RP.

Sadowski Stanisław ur. 06.04.1935 r. Czortków (woj. Tarnopol) zm. 25.12.1998 r. Łódź. Płk WP, inżynier łączności. Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1950 r. Organizator i wieloletni (1960-1985) prezes Koła Miejskiego PZF w Sieradzu, prezes Koła PZF im. inż. Cz. Danowskiego w Łodzi (1988-1997). Członek i wiceprezes Zarządu Oddziału PZF w Łodzi. Członek, a od 1977 do 1997 r. przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZF w Łodzi. Przewodniczący (1977-1990) Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF. Był organizatorem wystaw, wystawcą i sędzią I klasy. Był inicjatorem cyklicznych wystaw krajowych „Kosmos”, które organizował w Sieradzu w latach 1962-1988. Wyróżniony za zasługi dla filatelistyki m.in. tytułem Członka Honorowego PZF(1990). Przez Okręg Łódzki w 1981 otrzymał tytuł „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF”. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego (1965), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” oraz licznymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.

Schmutz Lesław ur. 01.08.1934 r., Kamionka Strumiłowa (woj. Tarnopol) – jeden z najwybitniejszych żyjących polskich filatelistów. W 1951 r. wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów w Kole nr 1 w Rzeszowie. Od 1959 r. wykonuje ekspertyzy filatelistyczne, początkowo znaków pocztowych poczt obozowych, wojskowych i getta łódzkiego w czasie II wojny światowej. W 1971 r. rozszerzył uprawnienia eksperta w zakresie wszystkich polskich znaków pocztowych. Wielokrotnie był opiekunem kandydatów na ekspertów PZF oraz członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na ekspertów. Członek Kolegium Ekspertów PZF. W 1955 r. po raz pierwszy wystawił eksponat Polska 1944-1954 na VI OWF „Poznań’55”. Jest wystawcą licznych eksponatów, które prezentował łącznie na 23.wystawach światowych („Stockholmia’86”, „Bulgaria’89”, „Londyn’90”, „Polska’93”, „Finlandia’95”), ogólnopolskich, krajowych i okręgowych, zdobywając wysokie wyróżnienia medalowe, w tym dwukrotnie medal duży złoty i Grand Prix Wystawy (XVIII OWF „Wałbrzych – Książ’99” i XIX OWF „Katowice 2003”). Uczestniczył w charakterze jurora lub eksperta w licznych wystawach filatelistycznych. Znany i ceniony publicysta w zakresie filatelistyki. Zadebiutował artykułem o fałszerstwach znaczków poczty obozu VII A Murnau („Filatelista” 1960). Autor i współautor ponad 140. artykułów badawczych publikowanych na łamach prasy filatelistycznej. Przewodniczący Komisji Historyczno-Badawczej Okręgu PZF w Krakowie (1969-1977), a od 1980 r. Okręgu PZF w Rzeszowie. Sędzia filatelistyczny I klasy (1989). Uczestniczył w szkoleniach aspirantów na sędziów konkursowych PZF. Członek Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) i Europejskiej Akademii Filatelistyki (2004). Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań nad polskimi znakami pocztowymi podczas kolejnych konferencji naukowych PAF. W latach 1969-1981 biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w dziedzinie filatelistyki. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. trzykrotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1985, 1992, 1998). Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Dwukrotnie wyróżniony statuetką „Prymus” w kategorii „Najlepszy publicysta roku” (za 1998) oraz w kategorii „Za całokształt działań na rzecz polskiej filatelistyki” (2009). Otrzymał „Medal im. Jana Witkowskiego” przyznany przez niemieckie stowarzyszenie kolekcjonerów polskich znaczków „Arge Polen” (2002).

Stauffer Andrzej ur. 02.05.1936 r. Stanisławów, zm. 16.02.1988 r. Świdnica. Nauczyciel, absolwent AWF we Wrocławiu. Był współorganizatorem w 1956r. Koła Miejskiego PZF w Świdnicy. Od 1985 wiceprezes Okręgu Wałbrzyskiego PZF. Czynny wystawca, w 1985 r. uzyskał uprawnienia sędziego III klasy. Był inicjatorem i pierwszym (od 1986) przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Informatora Okręgowego” wydawanego przez Zarząd Okręgu Wałbrzyskiego PZF. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową PZF.

Steinbach Ludwik ur. 24.03.1889 r. Brzeżany (woj. Tarnopol), zm. 23.11.1964 r. Wrocław. Oficer w armii austriackiej, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. major Wojska Polskiego. W latach 1923-1939 i 1945-1950 członek Związku Filatelistów w Toruniu. Członek Zarządu i założyciel sekcji wymiany zeszytowej. W 1926 r. był współzałożycielem Oficerskiego Klubu Filatelistów w Łodzi, który prowadził działalność do połowy lat trzydziestych. Po przeniesieniu się do Lwowa był też członkiem Lwowskiego Towarzystwa Filatelistów (1934-1939). Członek Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce (1936-1937). Po II wojnie światowej zamieszkał we Wrocławiu i w latach 1947-1948 należał do wrocławskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie. Był inicjatorem przekształcenia się tej sekcji w Towarzystwo Filatelistyczne we Wrocławiu, w którym w latach 1948-1950 był członkiem Zarządu. Od 1950 r. członek Polskiego Związku Filatelistów. Członek (1954-1961) i zastępca członka (1961-1963) Głównego Sądu Koleżeńskiego. Organizator wystaw i wystawca. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Toruniu w 1933 r., na której jego specjalizowany zbiór znaczków austriackich nagrodzono medalem pozłacanym. Był gospodarzem V OWF „Warszawa 1938”, na której wystawił bogaty zbiór listów z XVIII i XIX wieku oraz manuskrypt swego dzieła o historii poczty w Galicji wraz ze sporządzoną przez siebie mapą szlaków pocztowych Galicji. Był autorem wielu artykułów w polskiej i zagranicznej prasie filatelistycznej. Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF. Jego podobizna znajduje się na znaku opłaty karty pocztowej (Cp 886) wydanej w 1984 r.

Szczerban Eugeniusz ur. 26.03.1884 r. Lwów, zm. 15.02.1959 r. Ciechocinek. Po złożeniu egzaminów w Akademii Handlowej we Lwowie pracował jako księgowy w Zakładach Ceramicznych w Rzeszowie, później był ich kierownikiem. Po powrocie do Lwowa zajął się handlem znaczkami pocztowymi, początkowo wspólnie ze swoim młodszym bratem Alfredem W. Szczerbanem. W 1908 r. założył w Rzeszowie Związek Międzynarodowych Filatelistów „Unia” (według starej pisowni Unja”). Później nazwę zmieniono na Polski Związek Kolekcjonerów i Korespondentów „Unia” w Rzeszowie, który skupiał polskich filatelistów z trzech zaborów, a w 1910 r. zorganizował w Krakowie I Zjazd Polskich Filatelistów. W latach 1908-1914 i 1921-1933 wydawał czasopismo „Filatelista”, początkowo w Rzeszowie, a później kolejno we Lwowie, Ciechocinku i Warszawie. Łącznie ukazało się 87. numerów. W 1910 r. wydal także jeden numer pisemka „Polski Zbieracz Literatury Filatelistycznej”. Wzorując się na zagranicznych wydawnictwach, wydał Księgę Adresową Filatelistów Polskich. Rocznik 1932. Z materiału adresowego redakcji „Filatelisty”. (Warszawa. Ciechocinek. Nakład Adelajdy Szczerban. Ciechocinek), obejmującą ok. 5000 nazwisk i adresów zbieraczy ułożonych w porządku alfabetycznym według miast. Jako kupiec wydawał systematycznie cenniki firmowe pod nazwą „Filatelista” (1933-1941). Ostatni z nich wydał w 1942 r. jako „Katalog znaczków polskich. Podobizna E.A. Szczerbana widnieje na stemplu okolicznościowym stosowanym w Rzeszowie w 1998 r. dla upamiętnienia 90. rocznicy utworzenia „Unii”.

Sztumski Janusz ur. 09.05.1930 r. Borysław (woj. Lwów). Mgr prawa UJ, prof. zwyczajny socjologii UMK Toruń. Członkiem Polskiego Związku Filatelistów został w 1958 r. Wiceprezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF (trzecia kadencja). Autor artykułów na temat społecznych problemów filatelistyki publikowanych w tygodnikach społeczno–literackich w latach siedemdziesiątych w Bydgoszczy i w Gdańsku. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m. in. Złotą Odznaką Honorową PZF, srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.

Szuszkiewicz Roman ur. 24.03.1907 r. Stryj, zm. 23.08.1968 r. Tarnów. Dr nauk medycznych. Od 1937 r. mieszkał w Tarnowie. W tym okresie zbierał znaczki polskie. Po aresztowaniu w 1941 r., został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a następnie w Mauthausen. W 1945 r. wrócił do Tarnowa i czynnie włączył się do życia filatelistycznego. Specjalizował się w analogofilii. W 1947 r. uczestniczył w I Międzynarodowym Kongresie Analogofilii w Dijon we Francji, a w latach 1947-1949 był stałym delegatem Polski w Międzynarodowym Związku Analogofilii. Po reaktywowaniu w 1947 r. Towarzystwa Filatelistów w Tarnowie, został prezesem zarządu. W 1950 r. należał do współorganizatorów Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Tarnowie. W latach 1950-1960 był prezesem Zarządu Oddziału PZF w Tarnowie. Od 1951 do 1954 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. W następnych latach zajął się wystawiennictwem, zdobywając wiele złotych medali. W 1955 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF.

Tokar Bolesław ur. 14.10.1932 r. Bereżanka (pow. Borszczów, woj. Tarnopol). Technik eksploatacji pocztowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1952 r. Prezes Koła PZF w Grodkowie. Wieloletni członek i przez dwie kadencje wiceprezes Zarządu Okręgu PZF w Opolu. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów i Okręgowej Komisji Wystaw. Jako wystawca wielokrotnie uzyskiwał wyróżnienia medalowe za swoje eksponaty Opolszczyzna w filatelistyce i Pielgrzym Pokoju. Organizator wystaw i pokazów filatelistycznych. Wiele walorów pocztowych przekazał Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Za działalność filatelistyczną odznaczony m.in. odznaką „100. lat filatelistyki polskiej” oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Na XIX Walnym Zjeździe PZF (Lubin 2006) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. W 2006 r. nominowany przez Polską Kapitułę Filatelistyczną do wyróżnienia „Prymusem” w kategorii indywidualność roku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i licznymi odznaczeniami resortu łączności oraz listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego za upowszechnianie kultury.

Tomkiewicz Tadeusz ur. 26.02.1938 r. Lwów, zm. 07.03.1996 r. Rzeszów. Prawnik. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1966 r. w Rzeszowie. Członek i wiceprezes (1973-1977) Zarządu Okręgu Rzeszowskiego PZF. Jako przewodniczący Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej (1981-1993) corocznie przygotowywał młodzieżowe „Maratony”. Członek Zarządu Głównego PZF (1973-1977). Współorganizator wielu wystaw i imprez filatelistycznych na terenie Okręgu. Uczestniczył w przygotowaniu ŚWF „Polska’ 93” w Poznaniu. Kilkakrotnie był komisarzem wystaw krajowych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. medalami 25- i 30-lecia PZF oraz odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Turzański Zygmunt ur. 09.09.1921 r. Żupanie (Woj. Stanisławów), zm. 16.01.2013 r. Głubczyce. Księgowy. W okresie II wojny światowej partyzant, żołnierz AK. Pułkownik WP. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1959 r. w Raciborzu. Prezes Koła nr 22 w Głubczycach (1961-2003). Członek Zarządu Okręgu PZF w Opolu (1985-1997), pracował w Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej i Komisji Kontaktów z Zagranicą. Współorganizator licznych wystaw i pokazów filatelistycznych. W Głubczycach założył pięć kół młodzieżowych. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF” i innymi odznakami i medalami nadawanym przez PZF. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK (londyński), Medalem Wojska (londyński), Krzyżem Partyzanckim i innymi odznaczeniami wojskowymi.

Walisch Stanisław Andrzej ur. 04.02.1933 r. Stanisławów. Dr nauk technicznych w zakresie mikrobiologii przemysłowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1963 r. Od 2001 r. członek Zarządu Koła PZF im. Czesława Danowskiego w Łodzi, od 2006 r. członek Zarządu Okręgu Łódzkiego. Od 1994 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki i ekspert PZF w zakresie: wszystkie znaczki polskie. Wyniki swoich dotychczasowych badań przedstawił w ponad 140. publikacjach. Za osiągnięcia publicystyczne dwukrotnie wyróżniony medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1993, 1997). W dziedzinie filatelistyki współpracuje z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Zajmuje się propagowaniem filatelistyki, udzielając częstych wywiadów dla prasy i telewizji. M.in. w TVP Łódź w 2006 r. prowadził cykliczną audycję „Sensacje filatelistyczne”. Wygłaszał liczne referaty i prelekcje na tematy filatelistyczne w Łódzkim Domu Kultury, Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz podczas konferencji naukowych PAF w Ciechocinku i na posiedzeniach Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu Warszawskiego PZF. Za szeroką działalność w dziedzinie filatelistyki został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF (1998), Srebrną Odznaką „Za zasługi dla filatelistyki polskiej” (2008), odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” (1993) i 50-lecia PZF (2000) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF (2006). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ways Marian ur. 25.03.1926 Lwów, zm. 03.07.2010 r. Toruń. Wykształcenie wyższe medyczne. Płk WP. W roku 1946 r. przybył do Wrocławia, a w roku 1952 wstąpił do Polskiego Związku Filatelistów. W 1955 r. zamieszkał w Toruniu, gdzie włączył się w nurt prac organizacyjnych – w tym wystawienniczych – Toruńskiego Oddziału, a następnie Okręgu PZF, pełniąc wiele funkcji związkowych, m.in. w latach 1963-1981 przewodniczącego Koła PZF nr 1. Uczestniczył z dużym sukcesem w wystawach różnych szczebli, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe. W latach 1982 -1994 był przewodniczącym Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw ZG PZF. Dołożył wielu starań dla stworzenia odpowiednich procedur i dokumentacji uzyskiwania uprawnień eksperta do badan znaków pocztowych. Należał do znanych i cenionych ekspertów w zakresie badań wszystkich znaczków i całostek polskich. Był badaczem i publicystą. Opublikował kilkadziesiąt prac badawczych, w tym pozycję zwartą (częściowo dwujęzyczną) Identyfikacja nadruków znaczków wydania krakowskiego z 1919 r. Dwukrotnie odznaczony Medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1980, 1999). Od 1994 r. Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów. Od powołania do życia Polskiej Akademii Filatelistyki (1993) był jej aktywnym członkiem rzeczywistym, a od 2003 r. członkiem honorowym. Przez okres 30. lat przewodniczył Komisji Naukowo-Badawczej przy Zarządzie Okręgu PZF w Toruniu. Trzykrotnie nominowany do Statuetki „Prymus” w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki” (2005, 2006, 2007). Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1990), odznaką „100-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Polsce” i wieloma innymi odznaczeniami i medalami nadawanymi przez PZF. Za osiągnięcia zawodowe i pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony wieloma odznakami regionalnymi.

Wiczkowski Józef ur. 15.01.1932 r. Mikuliczyn (woj. Stanisławów). Wykształcenie wyższe górnicze. Członek PZF od 06.01.1963 r. w Kole Miejskim nr 2 w Wałbrzychu – od 20.10.1985 r. przewodniczący Zarządu Koła. W 1986 r. został przewodniczącym Komisji Organizacyjno–Propagandowej ZO PZF w Wałbrzychu. Od 1989 do 1995 r. prezes, od 20.01.2002 r. wiceprezes ZO PZF w Wałbrzychu. Organizator m.in. KWF „Wałbrzych 95”. Na licznych wystawach filatelistycznych w kraju prezentował swoje eksponaty. Wystawiał też na sześciu wystawach międzynarodowych. Opracował i wydawał w formie „zeszytów” materiały z historii ruchu filatelistycznego w regionie. Wydawnictwa przez niego redagowane były wystawiane na wielu wystawach literatury. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m.in. tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego” i „Zasłużony dla Okręgu Wałbrzyskiego”, Ponadto otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe, jak: Złoty Krzyż Zasługi, Sztandar Pracy I i II klasy”.

Więcek Adam ur. 23.01.1923 r. Brzeżany (woj. Tarnopol), zm. 07.06.2002 r. Wrocław. Dr historii sztuki, długoletni dyrektor Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. Z zamiłowania kolekcjoner, bibliofil i filatelista. Autor wielu książek i ponad 260 artykułów na temat sztuki śląskiej, muzealnictwa, medalierstwa i filatelistyki. Zbudował eksponat Poczta we Wrocławiu ukazujący rozwój poczty we Wrocławiu od XVIII wieku do 1995 roku, na podstawie oryginalnej korespondencji z obiegu pocztowego tego okresu. Eksponat był wielokrotnie prezentowany na wystawach filatelistycznych i uzyskiwał wysokie wyróżnienia medalowe. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF i srebrną odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.

Witkowski Tadeusz ur. 14.03.1917 r. Kijów, zm. 01.07.2003 r. Warszawa. Mgr inż. chemii. Długoletni działacz Okręgu Warszawskiego i Zarządu Głównego PZF. Od 1966 r. sekretarz i wiceprezes, a od 1969 do 1977 r. prezes Zarządu Okręgu PZF w Warszawie. Członek Zarządu Głównego, a w latach 1975-1977 członek Prezydium ZG PZF. W latach 1977-1981 przewodniczący Komisji Organizacyjnej ZG PZF oraz przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG PZF (1981-2003). Organizator wielu znaczących wystaw i imprez filatelistycznych. Inicjator szeregu wydawnictw filatelistycznych, m.in. Wyścig Pokoju 1948-1967 i 1948-1972, Loty olimpijskie, Sport na znaczkach pocztowych, Polonica na radzieckich znakach pocztowych. Inicjator nawiązania współpracy z filatelistami Moskwy i Bukaresztu. Zajmował się tradycyjnym kolekcjonerstwem znaczków pocztowych. Zamieścił liczne publikacje w prasie filatelistycznej. Współpracował z redakcją „Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony został Złotą Odznaką Honorową PZF (1971), złotą odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1986), odznakami 75-lecia i 100-lecia polskiej filatelistyki, odznaką 50-lecia PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” (1983). W 1994 r. na XVI Walnym Zjeździe Delegatów otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto otrzymał medal „Zwycięstwa i Wolności”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i szereg innych odznak i wyróżnień.

Zadurowicz Jerzy ur. 02.09.1903 r. Lwów, zm. 15.02.1993 r. Katowice. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Znaczkami pocztowymi zainteresował się w latach szkolnych. W 1923 r. jako student założył we Lwowie Polski Związek Akademików Filatelistów, którego został przewodniczącym. Już w 1924 r. na łamach „Ilustrowanego Kuriera Filatelistycznego” podjął sprawę zorganizowania ogólnopolskiego związku filatelistycznego, proponując jednocześnie projekt statutu związku. W 1932 r., w wyniku połączenia działających na terenie Lwowa organizacji filatelistycznych, powstało Lwowskie Towarzystwo Filatelistów, którego został prezesem (1932-1934). W 1934 r. po przeniesieniu się do Katowic wstąpił do Śląskiego Stowarzyszenia Filatelistów, a od 1937 do 1939 r. był jego prezesem. W 1955 r. wstąpił do Koła Miejskiego PZF w Bytomiu, którego był prezesem do 1968 r. Następnie aktywnie uczestniczył w organizacji Oddziału PZF w Bytomiu, którego został pierwszym prezesem (1969-1973). Duże zasługi wniósł w rozwój piśmiennictwa filatelistycznego. W 1924 r. był inicjatorem wydawania we Lwowie miesięcznika „Kurier Filatelistyczny” (od nr 29 „Ilustrowany Kurier Filatelistyczny”), którego do września 1939 r. wydano 162. numery. W Kurierze publikowali swe prace najwybitniejsi filateliści tamtych czasów ze Stanisławem Miksteinem na czele. Po przerwie wojennej redagował powielane pismo w formie gazetki ściennej „Filatelista Bytomski” (1955-1961), którego kontynuacją był „Filatelista Śląski” (1961-1962). Był także przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego” Zarządu Oddziału PZF w Katowicach (1964-1968) oraz redaktorem „Filatelisty Tematyka” Mutacja B (1977-1987). Swoje artykuły publikował też w innych pismach filatelistycznych. Pod jego redakcją ukazała się monografia Ruch filatelistyczny w województwie katowickim 1932-1972. Był też sędzią filatelistycznym I klasy. Za działalność filatelistyczną wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu PZF w Katowicach” i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. W 1973 XI Walny Zjazd PZF w Warszawie nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. Jego podobizna widnieje na znaku opłaty kartki pocztowej (Cp 1137) wydanej przez Pocztę Polską w 1996 r. W 90. rocznicę jego urodzin Koło Miejskie PZF w Bytomiu zorganizowało 15.11.1996 r. sympozjum poświęcone jego życiu i działalności.

Zawer Tadeusz, ur. 26.07.1934 r. Wiśniowczyk (pow. Podhajce, woj. Tarnopol). Od 1946 r. mieszka w Oławie. Wykształcenie wyższe, nauczyciel matematyki, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oławie. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1962 r. w Kole przy Zakładach Bieli Cynkowej w Oławie. Od 1967 r. członek Koła PZF nr 37 w Oławie. Długoletni członek Zarządu Koła i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy Okręgu PZF we Wrocławiu. Członek komitetów organizacyjnych wystaw filatelistycznych organizowanych w Oławie. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony m.in Złotą Odznaką Honorową PZF, medalem „Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego PZF” (2011). Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złote odznaki: „Zasłużony dla Dolnego Śląska” i „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia” oraz wiele innych wyróżnień.

Zdobylak Tadeusz ur. 31.08.1923 r. Gródek Jagielloński (woj. Lwów), zm. 13.04.1993 r. Strzelce Opolskie. Uczestnik II wojny światowej, m.in. walk o wyzwolenie Kołobrzegu. Założył Koło PZF nr 5 w Strzelcach Opolskich i był jego przewodniczącym do 1961 r. Następnie członek (1961-1963) oraz prezes Zarządu Okręgu (1963-1973). Czterokrotnie reprezentował Okręg na Walnych Zjazdach PZF (VIII, IX, X, XI). Członek Zarządu Głównego PZF (1963-1969) i zastępca członka Głównego Sądu Koleżeńskiego (1973-1977). Organizator wielu wystaw krajowych i regionalnych oraz inicjator współpracy filatelistów opolskich z filatelistami Poczdamu. Jako wystawca zdobył liczne wyróżnienia medalowe na wystawach krajowych i ogólnopolskich za swoje eksponaty „Nigdy więcej wojny”, „Opolszczyzna w filatelistyce”, „Warszawa stolica Polski” i „Muzyka i piosenka na znaczkach polskich”. Był także filumenistą i na wielu wystawach prezentował swój eksponat „Funkcje i zadania społeczne etykiety zapałczanej”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, odznaką „75-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce”, medalami 25- i 30-lecia PZF, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej” oraz innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz licznymi medalami i odznakami wojskowymi, a za działalność społeczną odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.

Biogramy opracowano na podstawie „Encyklopedii filatelistyki”, wyd. Warszawa 1993 oraz strony internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów – www.zgpzf.pl i znajdującego się na niej „Słownika biograficznego filatelistów polskich” – stamtąd pochodzą także fotografie.