WYBORY W POZNAŃSKIM ODDZIALE TML i KPW

14 grudnia b.r. odbyły się wybory do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na kolejną kadencję. Na wstępie obecny prezes Stanisław Łukasiewicz powitał zebranych i zaproponował prowadzenie zebrania Jackowi Kołodziejowi. Wybór prowadzącego został przez ogół zaaprobowany.

Po dokonaniu formalności związanych z powołaniem komisji skrutacyjnej, mandatowej oraz wniosków i uchwał nastąpiły sprawozdania: z działalności ustępującego Zarządu oraz finansowe, które przedstawił prezes Stanisław Łukasiewicz, Komisji Rewizyjnej przedstawionej przez Igora Meggera oraz Sądu Koleżeńskiego, które przedstawił Henryk Robak. Sprawozdania zostały przyjęte, absolutorium udzielono ustępującemu Zarządowi.

Po dyskusji i kolejnych formalnościach nastąpiło głosowanie.

W skład zarządu weszli: Wanda Butowska, Janusz Furmaniuk, Jacek Kołodziej, Katarzyna Kwinecka, Marta Markunina, Igor Megger, Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz, Renata Zawirska-Wojtasiak, Michał Wojtasiak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stanisław Łukasiewicz, Piotr Tuczyński, Maria Wielebska, Dorota Polska (zastępca).

Do Sądu Koleżeńskiego weszli: Bożena Dobias-Kotkowska, Henryk Robak, Józef Wysoczański, Andrzej Kuczyński.

Delegatami na Zjazd Krajowy w roku 2020 zostali: Janusz Furmaniuk, Katarzyna Kwinecka, Igor Megger.

8 stycznia 2020 r. w/w gremia ukonstytuują się i wybiorą spośród siebie prezesa, wiceprezesów, przewodniczących, sekretarzy, o czy Państwa poinformujemy.

Prowadzący zebranie Jacek Kołodziej zaproponował i poddał pod głosowanie przyznanie Stanisławowi Łukasiewiczowi tytułu Honorowego Prezesa poznańskiego Oddziału TML i KPW. Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Na koniec przedstawiono sprawozdanie komisji wniosków i uchwał, dyskutowano, omawiano sprawy różne. Na tym zebranie zakończono.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej