ZASŁUŻONY DLA MIASTA POZNANIA – dr MAREK REZLER

W poniedziałek 16 września 2019 r. o godz. 17.30 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania nasz Kolega dr Marek Rezler otrzyma wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Wręczenie wyróżnienia połączone będzie z wykładem nt. „Dylematy historii miasta Poznania”.

W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Poznania napisano:

„Dr Marek Rezler jest historykiem wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Urodził się 31 lipca 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od roku 1966, w którym przyjechał do Poznania na studia, związał się emocjonalnie z naszym miastem podejmując badania historyczne i działalność popularyzatorską i edukacyjną na niespotykaną skalę. Pracę magisterską obronił w 1971 r. na Wydziale Historycznym UAM, a doktorat w 1983 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel akademicki i szkolny, był bibliotekarzem. Jest rzadkim przykładem historyka tworzącego poza instytucjami naukowymi.

Napisał ponad 20 książek i 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej (1996) i Hipolita Cegielskiego (2000), a także zarysy biograficzne Jana Henryka Dąbrowskiego (1982), Piotra Wawrzyniaka (1985), Karola Marcinkowskiego (1987) i dowódców 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Podjął ogromny wysiłek opisania Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i prawie wszystkich miastach i miasteczkach Wielkopolski. Jego książki (Powstanie Wielkopolskie. Spojrzenie po 90 latach, s. 344, 2008; Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, s.344, 2016; Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Po stu latach, wyd. II rozszerzone, s. 371, 2018; Nasze Powstanie, s. 249, 2018; Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (współredakcja i współautorstwo z Januszem Karwatem), s. 512, 2018) są niezastąpionym źródłem o Powstaniu, łączą Powstanie z lokalną tradycją, pozwalają młodym ludziom poprzez swoją dokładność i szczegółowość szukać powstańczych przodków.

Dr Marek Rezler napisał również książki sumujące wysiłek zbrojny Wielkopolan: Wielkopolska Wiosna Ludów 1848 roku. Zarys dziejów militarnych, s. 277, 1993; Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych, s. 387, 2011; Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości, s. 343, 2013; Polska niepodległość 1918, s. 415, 2018. Łączy w nich opowieść o dwóch nurtach poszukiwań niepodległości, ideę pracy organicznej i chęćzbrojnegopowstania. ukazuje wieloaspektowo naszą przeszłość.

Symbolem jego pasji popularyzowania wiedzy historycznej jest książka Poznań miasto niepozorne, którą napisał wspólnie z Jerzym Bogdanowskim (s. 243, 2006). Dr Rezler jest autorem 1400 tekstów publicystycznych, wziął udział w 850 audycjach radiowych i telewizyjnych. Współpracował m.in. z „Głosem Wielkopolskim”, „Kroniką Wielkopolski” i „Naszą Wielkopolską”. Publikuje też artykuły w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zajmuje się też popularyzacją dziejów Poznania i regionu w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i Ratajskiej Telewizji Kablowej (od kilkunastu lat jest współprowadzącym comiesięczny program „Mój Poznań – moja Wielkopolska”) oraz Radiu Poznań. Prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne, w tym od ponad dwudziestu lat comiesięczne wykłady na temat dziejów Poznania organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania w salach Urzędu Miasta. Wzięło w nich udział już około dziesięciu tysięcy osób.

Dr Marek Rezler jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Miłośników dawnej Broni i Barwy, Towarzystwa MIłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Pasjonat historii Poznania i Wielkopolski, badacz poszerzający naszą lokalną samoświadomość historyczną, ekspresyjny popularyzator tradycji, człowiek zamiłowany w kulturze historycznej i jej upowszechnianiu – tak można scharakteryzować Marka Rezlera, który swoją cierpliwą ponad pięćdziesięcioletnią aktywnością zasłużył na samorządowe uhonorowanie”.

Zarząd poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie gratuluje naszemu Koledze otrzymania tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

Hanna Dobias-Telesińska