ZMARŁA TERESA MAYER

Z żalem informujemy, że 5 kwietnia 2021 r. zmarła Teresa Mayer „Lena” z d. Link-Lenczewska. Pogrzeb odbędzie się 17.04.2021 r. o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

Teresa Mayer córka Mariusza i Marii z d. Zbyszewskiej urodziła się 7.08.1929 r. w rodzinnym majątku Czarne Niwy w woj. tarnopolskim. Ze strony ojca i matki rodziny wywodziły się z tradycji powstańczych, co powodowało, że rodzina musiała opuścić kraj. Ale powrót do Polski był bardzo ważny. We Lwowie rodzina Teresy Mayer zamieszkała od 1937 r. Teresa uczęszcza do szkoły sióstr urszula­nek. Stabilizację rodziny, tak jak i wielu, zniszczył wybuch II wojny światowej. I w tym okresie bracia Teresy byli aresztowani, rodzina się tułała. Dopiero wybuch wojny niemiecko-sowieckiej spowodował, że mogli wrócić do Lwowa. Ojciec ciężko pracując utracił zdrowie i zmarł w 1944 r. Wtedy rodzina wyjechała do Krakowa i, a później dalej do Poznania, gdzie zatrzymali się u krewnych, rodziny Andrzeja Alexiewicza. Po pewnym czasie Maria Link uzyskała w Puszczykowie dom mieszkalny, jako rekompensatę za mienie pozostawione na Kresach. Teresa uczęszcza do Państwowego Liceum Handlowego w Poznaniu, zdaje maturę w 1950 r. po maturze na Uniwersytecie Poznańskim studiuje historię sztuki. Po czym podejmuje pracę zawodową. Od 1960 r. do emerytury pracuje w Wy­dziale Kultury i Sztuki, Oddziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Prowadzenie prac konserwatorskich przy zagrożonych polichromiach, ołtarzach, rzeźbach, krzyżach przydrożnych, były czynnościami wymagającymi zdobycia środków finansowych, fa­chowców i dopilnowania procesu ich realizacji. Trudne dla kościoła kato­lickiego lata okresu PRL-u miały pełne zrozumienie w zespole WKZ w Poznaniu. Podejmując prace konserwatorskie w zagrożonych nieraz sa­kralnych obiektach zabytkowych ratowano cenne zasoby naszej kultury.

Do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wstąpiła w 1989 r. Była członkiem założycielem (legitymacja Nr 8), a przez dwie kolejne kadencje w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich włączając się w różne prace organizowane przez Towarzystwo. Za swoją pracę i działalność społeczną odznaczona szeregiem wyróżnień i odznaczeń:, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r., Złotą Odznakę Miłośników Lwowa i Kresów Połu­dniowo-Wschodnich otrzymała w 2004 r.

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW Rodzinie składa serdeczne kondolencje.