WALNE ZEBRANIE poznańskiego Oddziału

WALNE ZEBRANIE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TML I KPW

8 czerwca br. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków naszego Oddziału zwołane przez Zarząd. Przyczyną pilnego zwołania zebrania było otrzymanie pisma od Komisji Rewizyjnej poznańskiego Oddziału w sprawie wyróżnienia ?Honorowy Prezes Oddziału?, która na posiedzeniu 27 kwietnia br. zobowiązała Zarząd do nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego. Przy tej sposobności Zarząd postanowił opracować szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień w naszym Oddziale i zawad wnioskowania o wyróżnienia przyznawane poza naszym Oddziałem. Powołany zespół opracował te zasady. Zgodnie ze Statutem § 44 ust. 7 Zebranie Ogólne władne jest podjąć taką uchwałę.

Do Sali Kominkowej przybyli członkowie poznańskiego Oddziału. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Zebranych powitał prezes Stanisław Łukasiewicz, przewodniczyła zebraniu Hanna Dobias-Telesińska, protokołowała Danuta Szwarc. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków, Wanda Butowska przedstawiła propozycje zasad przyznawania wyróżnień. Rozpoczęła się dyskusja. Najwięcej emocji wzbudzało wyróżnienie ?Honorowego Prezesa Oddziału?. Dyskutowano nad trybem jego przyznawania oraz o warunkach jakie musi spełniać kandydat. Po wymianie zdań, przedstawieniu argumentów i gorącej dyskusji, przystąpiono do głosowania. Zasady wnioskowania i przyznawania odznaczeń i wyróżnień Oddziału TML i KPW w Poznaniu przy jednoosobowym sprzeciwie lub wstrzymaniu się od głosu, zostały przyjęte. Zatwierdzono także jednoznacznie, że przyznane w dniu 24 lutego wyróżnienie ?Honorowy Prezes Oddziału? pani Bożenie Łączkowskiej ma moc prawną. Złożono szereg wniosków, które będą ogłoszone, a ich postulaty wprowadzone w życie. Prezes Stanisław Łukasiewicz ogłosił, że tematy zebrań Zarządu będą ogłaszane wcześniej, by członkowie Towarzystwa przychodzili na te, które ich interesują.

Zasady wnioskowania i przyznawania odznaczeń i wyróżnień Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu

1. Wyróżnienia za aktywną działalność członków poznańskiego oddziału TMLiKPW w danym roku:

Zasłużony Członek TML i KPW poznańskiego oddziału w ?? roku.

Przyznawany jest członkowi wykazującemu się:

  • pracą na jego rzecz w ?codziennym? funkcjonowaniu, aktywnym uczestnictwem w programowych przedsięwzięciach, (Dni Lwowa, Akcja Charytatywna, obsługa organizacyjna, techniczna i porządkowa, spotkania okazjonalne, Salon Lwowski, udział w spotkaniach z innymi środowiskami społecznymi, kulturalnymi),

  • aktywnym wykonywaniem stałych czynności na rzecz Oddziału (zbieranie składek, prowadzenie kroniki, biblioteki, obsługa technicznych urządzeń, prowadzenia strony internetowej, nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami i stowarzyszeniami, utrzymywanie stałych kontaktów z mediami itp.)

Wyróżnienie przyznawane jest każdego roku, na podstawie wniosków składanych przez członków Towarzystwa do końca października, a wręczenie podczas spotkania opłatkowego. O przyznaniu wyróżnienia decyduje prezydium Zarządu. Wyróżnienie może być przyznawane wielokrotnie. Formę wyróżnienia stanowi dyplom.

Osoby wyróżnione mogą być uhonorowane wyróżnieniami z okazji okrągłych rocznic istnienia naszego Towarzystwa.

2. Honorowy Prezes Towarzystwa TML i KPW O. w Poznaniu.

Wniosek o nadanie tytułu oraz przyznanie go odbywa się na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Ustępujący prezes oddziału deklaruje, że nie będzie ubiegać się o ponowne wybranie na prezesa Oddziału. Wnioskowana do wyróżnienia osoba powinna otrzymać pozytywną ocenę i spełniać następujące warunki:

  • za pełnienie funkcji prezesa przez pełną kadencję,

  • za pracę programową i organizacyjną w minionych kadencjach charakteryzującą się większą ilością osiągnięć i pozytywnych wyników,

  • za postawę i przykład do twórczej i zaangażowanej pracy na rzecz Towarzystwa oraz za podtrzymywanie jedności w środowisku,

  • za godne reprezentowanie Towarzystwa we władzach miejskich, samorządowych i wojewódzkich oraz innych środowiskach społecznych i kulturalnych.

3. Wyróżnienie za działalność na rzecz Kresów i Kresowian

Wyróżnienie przyznawane jest osobie lub instytucji. Stanowi je numerowany dyplom ?Zasłużony dla Kresów i Kresowian?. Wyróżnienie przyznaje Zarząd na wniosek członków Oddziału Towarzystwa, który należy złożyć do końca stycznia. Wręczenie wyróżnienia następuje na inauguracji podczas ?Dni Lwowa i Kresów?.

4. Wyróżnienie ?Semper Fidelis?

Zgodnie z odrębnym regulaminem wnioskuje kapituła wyróżnienia i przyznaje Zarząd Oddziału.

Zasady wnioskowania o inne odznaczenia i wyróżnienia

1. Złota Odznaka TML i KPW

Przyznaje Zarząd Główny TMLiKPW we Wrocławiu. Obowiązuje regulamin odznaczenia ZG TML i KPW. Wnioski składają poszczególne oddziały. Przyjmuje się, że o nadanie odznaczenia Zarząd Oddziału występuje w stosunku do członków Towarzystwa po minimum dwuletnim okresie przynależności oraz w stosunku do osób spoza Towarzystwa, a także organizacji, instytucji, szkół itp. obowiązuje zachowanie kryteriów regulaminu ZG.

2. Odznaczenia miejskie, samorządowe, państwowe oraz inne o charakterze regionalnym i centralnym.

Wnioskowanie o wyróżnienia miejskie, samorządowe, państwowe oraz inne o charakterze centralnym dokonywane mogą być z okazji szczególnych rocznic i innych okazji. Propozycje takich wyróżnień przyjmuje sekretariat Towarzystwa i rozpatrywane są bez udziału osób zainteresowanych:

  • w stosunku do członków oddziału wniosek składa Zarząd,

  • w stosunku do członków zarządu (z wyłączeniem prezydium) wniosek składa prezydium,

  • w stosunku do członków prezydium ? prezes.

Wnioski powinny być udokumentowane innymi wyróżnieniami Towarzystwa i Oddział Każdorazowo prezydium opracowuje szczegółowy regulamin, który zatwierdza Zarząd Oddziału.

 tekst: H. Dobias-Telesińska, foto: J. Kołodziej

Zebranie otworzył prezes St. Łukasiewicz Wanda Butowska przedstawia propozycje odznaczeń i wyróżnień Dyskusja Marek Szpytko Zebrani zapoznawali się s treścią propozycji zasad wnioskowania i przyznawania odznaczeń i wyróżnień Od lewej Danuta Szwarc, Hanna Dobias-Telesińska, prezes Stanisław Łukasiewicz Większością głosów przyjmowano uchwały Wiceprezes Katarzyna Kwinecka Uczestnicy Walnego Zebrania Głosowanie