WYRÓŻNIENIE SEMPER FIDELIS

Informujemy, że kolejny raz, podczas organizowanych w Poznaniu ?Dni Lwowa i Kresów?, wybranej osobie wręczana zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia ?Semper Fidelis?. Statuetka, którą wykonał artysta-plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną na cmentarzu Orląt we Lwowie, przed pomnikiem Chwały.
Zgłoszenia kandydatów do w/w wyróżnienia listownie lub drogą elektroniczną przyjmowane są do końca kwietnia 2020 r. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z krótkim uzasadnieniem.

Adres pocztowy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu CK  ZAMEK  61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 p. 336

lub internetowy: poznan@lwowiacy.pl

Niżej przedstawiamy regulamin wyróżnienia:

REGULAMIN HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA ?SEMPER FIDELIS? TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO ? WSHODNICH ? ODDZIAŁ W POZNANIU

Zatwierdzony przez Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w dniu 04 czerwca 2007 roku i uzupełniony 03.02.2016 roku.

Preambuła:
Wyróżnienie ?SEMPER FIDELIS? zostało ustanowione przez Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającym Kartę Polaka szczególnie zasłużonych dla:

– ratowania Dziedzictwa Narodowego, – upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, – niesienia pomocy Polakom i ich potomkom, którzy pozostali na terenach dawnej Rzeczypospolitej, – przekazywania wiedzy o terenach i bohaterach, a także prawdziwej historii Kresów
– dokumentowania szczegółów historycznych niezbędnych dla naszego i następnych pokoleń.

Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób dały dowód wierności Kresowej Ziemi. Materialnym elementem wyróżnienia jest posążek Lwa, symbolu miasta LWOWA miasta ?SEMPER FIDELIS?.

1. Zasady nadawania Wyróżnienia

§ 1

Wyróżnienie nadawane jest osobom fizycznym zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w przynajmniej jednej dziedzinie zawartej w preambule.

§ 2

Wyróżnienie może być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym poza granicami Kraju, a posiadającymi Kartę Polaka lub Kartę Stałego Pobytu w Polsce, które wyróżniły się w przynajmniej jednej dziedzinie zawartej w preambule.

§ 3

W roku kalendarzowym wyróżnieniem może być uhonorowana tylko 1 osoba.

2. Tryb nadawania Wyróżnienia.

§ 4

Wyróżnienie przyznaje Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW na wniosek Komisji Wyróżnienia ?SEMPER FIDELIS?.

§ 5

Wnioski o nadanie Wyróżnienia do Komisji składają członkowie Towarzystwa, który przekazuje je Komisji przed jej posiedzeniem.

§ 6

Wniosek o nadanie Wyróżnienia powinien zawierać:

– dane personalne osoby nominowanej – krótki życiorys – krótkie uzasadnienie z wykazaniem minimum jednej dziedziny zawartej w preambule regulaminu.

3. Wręczanie Wyróżnienia

§ 7

Wyróżnienie wraz z dyplomem wręcza Prezes w towarzystwie przedstawiciela Zarządu Głównego. W przypadku nieobecności prezesa wręczenia dokonuje zastępca lub członek Zarządu upoważniony przez Zarząd. Wręczenie Wyróżnienia musi mieć charakter uroczysty i winno się odbywać przy okazji DNI LWOWA i KRESÓW, walnego zebrania Towarzystwa lub innej uroczystości o dużym znaczeniu dla Towarzystwa.

4. Pozbawienie Wyróżnienia

§ 8

Zarząd ma prawo pozbawić Wyróżnienia osobę w przypadku popełnienia przez nią czynów niegodnych na rzecz Kresów.

5. Postanowienia końcowe

§ 9

Uchwała o nadaniu wyróżnienia winna być opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.

§ 10

Osoby, którym nadano wyróżnienie otrzymują je bezpłatnie.

§ 11

Sekretariat Towarzystwa prowadzi imienną ewidencję wydanych Wyróżnień.

§ 12

Fakt wydania Wyróżnienia powinien być odnotowany w księdze pamiątkowej, w której ponadto powinno się znaleźć uzasadnienie wydania, serwis zdjęciowy z uroczystości wręczenia, wpisy wyróżnionych i gości honorowych.

Fakt przyznania Wyróżnienia powinien znaleźć odzwierciedlenie w publikatorach Towarzystwa, Internecie, gazetach, dziennikach, czasopismach z Kresami związanych, prasie polskojęzycznej wydawanej na Kresach itp.

§ 13

Wnioski o przyznanie Wyróżnienia winny być składane na ręce Sekretarza Zarządu przez cały rok.

§ 14

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu ponosi koszty wykonania statuetki wyróżnienia oraz dyplomu. Koszty te częściowo lub w całości mogą refundować sponsorzy.

§ 15

Powyższy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 04.06.2007 r. niniejszy regulamin zatwierdza się:

Sekretarz Zarządu                         Prezes Zarządu

Decyzję o jego przyznaniu, po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji przez powołaną kapitułę, podejmuje Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW. Za wszystkie propozycje i uwagi z góry dziękujemy.

Hanna Dobias-Telesińska